A
a

Güncel Prim Teşviki, Destek ve İndirimleri


1. Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları İşveren Hissesinden 5 Puan İndirim

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi birinci fıkra (ı) bendi.

Bu indirim kapsamında özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

01.10.2008 tarihinden itibaren süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

2. Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan Prim İndirim

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesi birinci fıkra (i) bendi.

Bu indirim kapsamında özel sektör işverenlerince ödenmesi gereken, yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen ya da geçici olarak gönderilen sigortalıları sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

01.06.2013 tarihinden itibaren süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

3. 4/b 5 Puan Prim İndirimi

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi (j) bendi.

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin, prime esas kazanç üzerinden 5 puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Bu indirim, süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Primlerinin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi) gerekmektedir.

4. Genç Girişimci Teşviki

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesi (k) bendi.

18-29 yaş aralığında olup 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa işyeri açan gerçek kişilerin asgari ücret alt sınırı üzerinden hesaplanan 4-1/b kapsamındaki sigorta primleri, 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilir.

01.06.2018 tarihinden itibaren süresiz uygulanmaktadır.

5. Bölgesel Yatırım ve İstihdama Bağlı Sigorta Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi.

Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir.

Bu teşvik uygulaması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirtilen süre kadar uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Teşvik belgesi alınmış olması,
 • Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
 • 6183 S.K. 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş vergi borcun bulunmaması gerekmektedir.

6. 2024 Yılı Asgari Ücret Desteği

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun Geçici 101 inci maddesi.

2024 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için belirtilen şartları sağlayan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile 23,33 Türk Lirasının çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Destekten, 2023 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 1.341 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 1.789 TL ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için yararlanılabilecektir. 2024 yılında yeni açılacak işyerlerinde ise çalışan sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destek ödemesinden yararlanılacaktır.

Destek tutarı günlük 23,33 TL aylık 700 TL’dir.

Yararlanma şartları:

 • İşyerinin 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden olmaması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Destekten yararlanılan ayda 2023 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerinde bildirimde bulunulması,
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

7. Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun Geçici 95 inci maddesi.

5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 95 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında emekli olanların en son çalıştıkları özel sektör işyerinde, işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır.

Bu indirimden her bir sigortalı için bir defa yararlanılabilmektedir. Sigortalı işten ayrılmadığı müddetçe bu sigortalıdan dolayı bu indirimden yararlanılacaktır.

Yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

 • 5510 sayılı Kanun'un Geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması,
 • 5510 sayılı Kanun'un Geçici 95 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden sigortalıya ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlanması,

İşyeri yönünden;

 • Özel sektör işverenlerine ait olması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması gerekmektedir.

8. İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi.

İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların özel sektör işverenleri tarafından işe alınması durumunda, bu sigortalıların işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Bu teşvik 01.10.2009 tarihinden itibaren süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

 • 01.10.2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı,
 • İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı,
 • İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmalı,
 • Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınması ve çalıştırılması gerekmektedir.

9. Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • İşyerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 • İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
 • Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,
 • İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekmektedir.

10. Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi.

Özel sektör işverenleri tarafından, 01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Teşvikten yararlanma süreleri sigortalının cinsiyetine, mezuniyet durumuna, sahip olduğu belgelere ve yaşına göre 6 ila 54 ay arasında değişmektedir.

Yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

 • 01.03.2011 ila 31.12.2025 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • 18 yaşından büyük olması,
 • İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması,
 • Ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
 • Fiilen çalışması,

İşyeri yönünden;

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

11. Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi.

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması sağlanmıştır.

01.07.2008 tarihinden itibaren süresiz olarak uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin ödenmesi gerekmektedir.

12. Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Sigorta Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi.

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin, ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31.12.2028 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin ödenmesi,
 • Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Sigortalının fiilen çalışması,
 • Sigortalının, Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının %10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması gerekmektedir.

13. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Sigorta Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesi.

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i Kültür ve Turizm Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Bu teşvik süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • İşverenin kurumlar vergisi mükellefi olması,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olması,
 • Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi) gerekmektedir.

14. Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Yasal Dayanak: 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi.

2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından istihdamı halinde, prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için 5 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Teşvik uygulaması 19.02.2014 tarihinden geçerli olmak üzere süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

 • 19.02.2014 tarihinden sonra işe alınmış olması,
 • 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olması,

İşyeri yönünden;

 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir.

15. Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

Yasal Dayanak: 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi.

Özel sektör işverenleri tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından verilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı 1 yıl süreyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Bu teşvik süresiz uygulanmaktadır.

Yararlanma şartları:

Sigortalı yönünden;

 • İşe giriş tarihinden önceki son 1 yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunması,
 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması,
 • Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 • 26.04.2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,

İşyeri yönünden;

 • Sigortalının işe alındığı tarihten bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 • Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırmaması gerekmektedir.

16. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

Yasal Dayanak: 6331 sayılı Kanunun 7 inci maddesi.

10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 01.01.2014 tarihinden itibaren sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,6’sı işverene ödenmektedir. Finansmanı (Kısa vadeli sigorta kollarından) karşılanmaktadır.

Yararlanma şartları:

 • Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ondan az çalışanın bulunması,
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi,
 • Türkiye genelinde Kuruma borcun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi),
 • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için yansıtma faturası düzenlenmesi ve Kuruma verilmesi,
 • İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması gerekmektedir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir