A
a

Bağımsız Çalışanların Prim Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri


Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları, prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartıyla, sigortalı tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Prime esas kazanç beyanları Kuruma verilecek beyan formu ile yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden de yapılabilmektedir.

Her ay için ödenmesi gereken prim borçları, prim borcunun ait olduğu ayı takip eden ayın son gününe kadar Kurumun anlaşmalı olduğu Banka, Kredi kuruluşu, PTT vasıtasıyla ve internet üzerinden e-SGK aracılığıyla ödenebilmektedir.

6745 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen fıkra ile Kuruma primlerini düzenli ödeyen 4/1-b kapsamındaki sigortalıların aylık sigorta prim ödemelerinde 5 puanlık indirim yapılması sağlanmıştır. Uygulama ile isteğe bağlı sigortalılar ve muhtar sigortalılar hariç 4/1-b kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanmaktadır.

4/1-b kapsamındaki sigortalılara yönelik olarak sağlanan diğer bir teşvik uygulaması da “Genç Girişimci Teşviki”dir. 7143 sayılı Kanunla 01.06.2018 tarihinden itibaren uygulamaya koyulan teşvik ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Hazine tarafından karşılanmaktadır. Hazinece karşılanan bir yıllık sigorta prim toplamı teşvikten yararlanan her bir sigortalı için 2024 yılında 82.810,32 TL olmaktadır.

2024 yılında geçerli olan asgari ücret (20.002,5 TL) dikkate alındığında 5 puanlık teşvikten yararlanan ve yararlanmayan 4/1-b kapsamındaki sigortalılar için aylık ödenmesi gereken prim tutarları şu şekildedir;

STATÜ (4/1-b)

EN DÜŞÜK AYLIK PRİM (TL)

EN YÜKSEK AYLIK PRİM (TL)

Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar

6.900,86

51.756,52

Teşvikli Tutar (5 Puanlık İndirim Uygulaması İle)

5.900,73

44.255,57

Aylık Sağlanan Kazanç

1.000,13

7.500,95

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir