A
a

4/c Kapsamındaki Sigortalıların Prim ve Prime İlişkin İşlemleri


5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında İlk Defa Sigortalı Olan Kamu Personelinin Prime Esas Kazançları ve Prim Oranları

Prime Esas Kazanç Tutarı

5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;

 1. İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek gösterge üzerinden ödenen aylık tutarları,
 2. Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,
 3. Tazminatlardan;
  • Makam, temsil ve görev tazminatları
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen Özel Hizmet Tazminatı
  • 926 sayılı TSK Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen Hizmet Tazminatı
  • 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen Üniversite Ödeneği

  tutarlarının esas alınması gerekmektedir.

Prim Oranları

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun %9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

Ancak, Kanunda belirtilen fiilî hizmet süresi zammı uygulanan işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için ise uygulanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı olan % 20 oranına; 40 ıncı maddeye göre 60 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 3,33 puan, 90 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 5 puan, 180 fiilî hizmet gün sayısı eklenecek işlerde 10 puan eklenmesi suretiyle belirlenir ve aradaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için prime esas kazancın % 12,5'i olup, bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir.

 

Sigortalı

İşveren

TOPLAM

Malullük, Yaşlılık, Ölüm

%9

%11

%20

Genel Sağlık Sigortası

%5

%7,5

%12,5

İş Kazası Meslek Hastalığı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Fiili Hizmet Zammı Süresi

60 Gün

 

%3,33

%3,33

90 Gün

 

%5

%5

180 Gün

 

%10

%10

5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamında Olup Haklarında 5434 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulananların Emekli Keseneğine Esas Aylıkları ve Kesenek ve Kurum Karşılık Oranları

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı

Emekli keseneği ve kurum karşılıkları aşağıda yazılı aylık ve ücret tutarları ile ödeneklerden alınır:

 • Gösterge Aylığı
 • Ek Gösterge Aylığı
 • Kıdem Aylığı
 • Taban Aylık
 • Özel Hizmet Tazminatı

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılığı Oranları

Emekli Keseneği

%16              Şahıs

Kurum Karşılığı

%20             Kurum

Artış Farkı

%100            Şahıs ve Kurum

GSS

%12              Kurum

 

 • %16 Kesenek: Sigortalının emeklilik kesenek ve kurum karşılığına esas alınan derece, kademe ve ek gösterge tutarı ile emekli keseneğine esas diğer unsurların toplamı üzerinden, her ay kesilecek iştirakçi payına düşen %16 oranında emeklilik kesenekleri,
 • %20 Kurum Karşılığı: İştirakçinin emeklilik kesenek ve kurum karşılığına esas alınan derece, kademe ve ek gösterge tutarı ile emekli keseneğine esas diğer unsurların toplamı üzerinden, her ay verilecek %20 oranında kurum karşılıkları,
 • % 100 Artış Şahıs Hissesi: Emeklilik Keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri ve kıdem aylıkları yükselmek suretiyle artanların ilk aya ait % 100 artış farkları,
 • %100 Artış Kurum Karşılığı: Emeklilik Keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri ve kıdem aylıkları yükselmek suretiyle artanların ilk aya ait kurumlarca verilecek % 100 artış farkları ait tutarlar,
 • Genel Sağlık Sigortası Primi: Her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının %12’si oranında, sigortalıların Kurumlarınca karşılanacak genel sağlık sigortası primi tutarıdır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Gönderilmesi ve Kesenek/Primlerin Ödenmesi

5510 sayılı Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olup Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenler,

 • Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;
  • 25' inci günü sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında Kuruma göndermeli
  • son gününe kadar kesenek/prim tutarlarını ödemelidir.
 • Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;
  • 11' inci günü sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında Kuruma göndermeli
  • 15’inci günü sonuna kadar kesenek/prim tutarlarını ödemelidir.
 • Her ayın 1'i ile 30'u arasındaki maaşını müteakip ay içerisinde çalıştıktan sonra alan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları için, maaş ödemelerinin yapılması gereken ayın;
  • 25’inci günü sonuna kadar aylık prim ve hizmet belgelerini internet ortamında Kuruma göndermeli
  • son gününe kadar kesenek/prim tutarlarını ödemelidir.

 

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir