A
a

5434 Sayılı Kanuna Göre Borçlanma


5434 sayılı Kanuna tabi olanların borçlanabilecekleri süreler

Hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan kişilerin doğum borçlanması hariç mutlaka görevdeyken başvurması şartıyla aşağıdaki süreleri borçlanmaları mümkündür. 

 • Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er olarak geçen süreler,
 • Kadın sigortalılar 3 çocuğa kadar doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıllık süreler,
 • Doğum sonrası yarı zamanlı çalışılan süreler,
 • Askerliğini yedek subay olarak yapanların 1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçirdikleri süreler,
 • Yevmiyeli, geçici kadrolu, sözleşmeli, saat ücretli geçen hizmetler,
 • Çarşı ve mahalle bekçiliğinde geçen süreler,
 • İmam-Hatip vekilliğinde, vakıflara ait camilerin imam-hatip ve müezzin kayyımlığında geçen sürelerle köy bütçesinden ücret almak suretiyle yapılan imam-hatiplik hizmetleri,
 • Avukatlık stajında geçen süreler,
 • Serbest avukatlık ve noterlikte geçen süreler,
 • Tıpta uzmanlık eğitiminde ve doktora öğreniminde geçen süreler,
 • Tıp doktorlarının fahri asistanlıkta geçen süreleri,
 • Sağlık Bakanlığı Teşkilatında çalışan sağlık personelinin, mesleklerini serbest olarak icra ettikleri süreler,
 • Seçim Kanunu nedeniyle istifa edenlerin açıkta geçirdikleri süreler,

borçlanma kapsamındadır.

Ayrıca, subay ve astsubaylar ile  polislerin sivil öğrencilikte ve polis akademisinde geçen eğitim sürelerine ait borçlanmalar genel borçlanma kurallarına tabi değildir.

5434 sayılı Kanuna göre borç tutarının hesabı ve ödeme

Borç tutarı; iştirakçilerin veya dul ve yetimlerinin başvurularının Kurum kayıtlarına geçtiği tarihte tabi oldukları personel kanunlarında yer alan hükümlere göre öğrenim durumu itibariyle göreve giriş, derece, kademe ve ek göstergeleri ile emeklilik keseneğine esas aylığının hesabına dahil edilen tüm unsurların toplamının başvuru tarihinde yürürlükte bulunan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (%36) esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

5434 sayılı Kanunun ek 8. maddesi gereği, borçlanma tahakkukları ilgililerin görev yaptıkları kurumlara gönderilmekte, kurumlarca da tahakkukunun ilgililere tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren ilgililerin emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden, emekli keseneği (%16) oranında taksitler halinde borç tutarının tahsil edilerek Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Borç tutarının defaten ödenmesi de mümkündür.

5434 sayılı Kanunda borçlanma isteminden vazgeçme mülga Ek 27. maddede düzenlenmiş olup, bu maddeye göre borcun ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak Kurumumuza veya Kurumlarına başvurulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere borçlanmadan vazgeçme hakkı tanınmıştır. Bu süre içerisinde borçlanma isteğinden vazgeçen iştirakçinin borçlanması Kurumumuzca iptal edilecek ve durum ilgili kuruma bildirilecek, bu süre içinde başvurulmaması halinde ise borçlanma işlemi kesinlik kazanarak, iştirakçinin isteğine bakılmaksızın kurumu aracılığıyla ilgiliden borç tahsilatına başlanacaktır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir