A
a

Hizmet İhyası


5434 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Hizmet İhyası

Kesenek iadesi yapılan hizmetlerle toptan ödeme yapılan hizmetlerin yeniden emeklilikte fiili hizmet sürelerine eklenebilmesi için veya sonradan geçen sigortalılık halleri ile birleştirilebilmesi ihya edilmesi gerekmektedir.

5434 sayılı Kanuna tabi olarak geçen ve kesenek iadesi veya toptan ödeme yapılmak suretiyle tasfiye olan hizmetlerin 5434 sayılı Kanunun 102 nci ve 2829 sayılı Kanunun 5 nci maddeleri uyarınca ihya edilebilmesi için iştirakçilerin veya sigortalıların almış oldukları paraları aldıkları tarihten yatıracakları tarihe kadar hesaplanacak faizi ile birlikte,

-  İstekle emekliye ayrılacak olanlar istek tarihinden en az 6 ay önce,

- Yaş haddi veya maluliyet nedeniyle görevleriyle ilişkileri kesilenlerin görevleriyle ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde kendilerince,

Ölenlerin ise ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde dul ve yetimlerince Kuruma yatırılması gerekmektedir.

 

5510 Sayılı Kanuna Göre Hizmet İhyası

Yaşlılık toptan ödeme ihyası

Toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiş bulunanlardan, yeniden 5510 sayılı Kanuna tabi olarak veya isteğe bağlı sigortaya devam ederek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olanların, yazılı müracaat ederek aldıkları toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için güncellenerek bulunan tutarın kendilerine tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi hâlinde bu hizmetleri ihya edilecektir.

Ölüme bağlı  toptan ödeme ihyası

5510 sayılı Kanuna göre toptan ödeme yapılarak tasfiye edilmiş süreler, borçlanılarak veya yurt dışı hizmetleri birleştirilerek ya da sonradan hizmet tespiti nedeniyle hak kazanılan sürelerin eklenmesi suretiyle ölüm sigortasından yararlanmak için gerekli prim ödeme gün sayısının tamamlanması halinde, hak sahiplerinin yazılı isteği üzerine toptan ödemenin ödeme tarihi ile yazılı istek tarihi arasında geçen yıllar için her yılın gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan tutarın ilgiliye tebliğ tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde ihya edilecektir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir